JAPANESE

19:30 | Thu. 28 Jun.

Shigeri Kitsu : Japanese folk song + Shamisen